Tuesday, December 10, 2013

బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం రామమూర్తి శర్మగారు

రచన :SVSN శర్మ గారు, 'అచ్చంగా తెలుగు' ముఖ పుస్తక బృందం నుండీ సేకరణ.

మా నాన్నగారు కీ.శే. బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం రామమూర్తి శర్మగారు రచించిన వేంకటేశ షోడశోపచారపూజా స్తోత్రము:
ఈ 5 సీసపద్యాలు భావిస్తూ చదివితే శ్రీ వేంకటేశభగవానుని 16 ఉపచారలతో అర్చించినట్లే..

సీ:: విఘ్నవిధ్వంసుని విష్ణ్వాత్మకున్ విఘ్నవిభుభక్తి ప్రార్ధించి వేడుకలర,
శ్రీ వేంకటేశ్వరు శ్రితజనమందారునర్చింతుభక్తినినంతరమున
సర్వమంగళరూపు సర్వమంగళనాముశంఖచక్రహస్తు స్వర్ణభూషు,
వరదహస్తునూరుభాగస్థకరమున కష్టాబ్ధి యింతియె కనుడటంచు
తే:గీ: చెప్పునట్టులచూపెడిచిద్విలాసు శ్రీనివాసునిభక్తిని చిత్తమందు
ధ్యానమొనరింతుకలికల్మషాపహారు వేంకటాచలవాసుని వేదవేద్యు ............(1)
సీ:: నిర్మలమౌచిత్తనీరేజసౌవర్ణపీఠిపై నిలుమయోపీతవాస
భూదేవి శ్రీదేవిభూషలసవరింపకాళ్ళుకడిగెదనీకు కంజనయన
అర్ఘ్యంబునొసగెదహస్తబులకుభక్తినందుమలక్ష్మీశయఘవినాశ
ఆచమనీయంబునందుమసంప్రీతిసప్తాద్రినిలయ యోసరసిజాక్ష
తే:గీ: స్వర్ణఘటములజలమునుచక్కబోసి సకలపరిమళవస్తువుల్ చక్కచేర్చి
స్నానమాడింతుసర్వేశగానలోల గంధమలదెదనీమేనకంజనయన............(2)
సీ:: సౌర్ణతంతులచక్కనిర్మితములౌపీతవస్త్రంబులన్ ప్రేమగట్టి
యఙ్ఞోపవీతంబు యఙ్ఞరూపా నీకునర్పింతుభక్తినినందుమయ్య
మణిగణఖచితముల్ మంజులంబులునైన సౌవర్ణభూషల చక్కనుంచి
సౌర్ణభూషిత సర్వాంగసౌందర్య సందర్శనంబునచక్కనైన
తే.గీ: మనమునన్ పూలమాలలు మానితముగగూర్చిగళముననుంచెదకోర్కెలలర
ఘ్రాణతర్పణధూపముల్ కమ్రదీపపంక్తులన్ గను సంప్రీతిభక్తినిడితి.............(3)
సీ:: భక్ష్యబోజ్యలేహ్యబహువిధచోష్యముల్ సౌవర్ణపాత్రలచక్కనిడితి
నిష్టసతులగూడియిష్టంబుతోభుజియింపుమయ్య నతజనేష్టదాయి
మధురపానీయముల్ మధ్యమధ్యనుగ్రోలు శ్రీదేవియందీయ చిత్తమలర
పూగీఫలంబులు భూదేవినీకీయ తమలముల్ శ్రీదేవితవిలియొసగ
తే.గీ. విడెముగొనినీవు వేడుకన్ వేదవేద్య తూగుటూయలసతులతోనూగులాడి
నారదాదులుగానతానములుచేయ హారతిన్ గనుమిదుగొయో యఘవిదూర............(4)
సీ:: సౌవర్ణమంత్రపుష్పంబులనర్పించిసాష్టాంగములజేతుసామలోల
ఛత్రంబుబట్టుచుచామరంబునవీతు నృత్యంబునచ్చరల్నెమ్మిజూప
తుంబురునారదుల్ దోర్యుగంబునవీణగొనిపాటపాడగగూర్మివినుచు
నశ్వగజాదులనారోహణముజేసివిశ్వంబుపాలించువిశ్వవంద్య 
తే.గీ. అఖిలరూప అనంత సర్వాంతరస్థ కలుషవనదావ కవివర కావ్యజాల
సక్త మృదుచిత్త సుజనసంస్తవనరక్త భక్తజనరక్షణాయత్త పరమనతులు ............(5)
...ఇవి కాక 7 కొండల వివరములతో, దశావతారములను కూడా వివరిస్తూ `శ్రీ వేంకటేశ్వర నక్షత్రమాలా అని పుస్తకం వ్రాసారు. ఎన్నో స్తోత్రాలు, పురాణాల అనువాదాలు చేసారు. అతని గురించి చెప్పటానికి చాలా ఉంది. అందరికీ భావనకి ఉపయోగపడుతుందని ఈ పూజా స్తోత్రం పోస్ట్ చేసేను.

No comments:

Post a Comment